ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI

                               T.C
                              İZMİR
                          ADLİ YARGI
               İLK DERECE MAHKEMESİ
      ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
                         SAYI:700

İ    L    A    N

Adli Yargı  Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, İzmir ili ve Yargı çevremize bağlı Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar,  Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde Savcılık ve Ceza Mahkemelerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere  2011 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI      :
1) Gerçek kişilerin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 
b) Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük olmaması,
c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,
d) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
2) Tüzel kişilerin;
a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,
b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi yada kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.
BAŞVURU USULÜ:
Başvuru Yeri : İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna, Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin temini ile başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları          15 Ekim 2010 Cuma günü başlayıp 1 Kasım 2010 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.
Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
Başvuru dilekçesine;
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b)Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu yada bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
c) Adlî sicil kaydı,
d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
f) İki adet vesikalık fotoğraf
eklenmesi gerekir.
Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.
Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Komisyonumuzca başvurular, 30 Kasım 2010 tarihine kadar değerlendirilerek işbu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 6’ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.
Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihler de gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.
YEMİN:
Listeye kabul edilenlere, 14/12/2010 - 16/12/2010 tarihlerinde saat 14:00-15:00 arasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca yemin ettirilecektir.
 LİSTELERİN İLANI:
Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2010 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
İlan olunur. 30/09/2010

 

                Mustafa UYAN                                  Emin ÖZLER 21930                    Ahmet HEKİMOĞLU21561   
                     İ  Z  M  İ  R                              İzmir Cumhuriyet Başsavcısı          İzmir Ağır Ceza Başkanı
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
     Adalet Komisyonu Başkanı
                    20995

 
 
Bilirkişi Talep Dilekçesi
Uzmanlık Alanları